Vaikai į darželį priimami vadovaujantis  ,,Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo
  tvarkos aprašu" >>, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 1-1269.


Tėvai (globėjai) gavę pranešimą apie skirtą vietą Vilniaus lopšelyje-darželyje ,,Vėrinėlis'' turi per 10 kalendorinių dienų:

1. Elektroniniu būdu pasirašyti dvišalę elektroninę sutartį iki einamųjų metų gegužės 31 d.
Atsilaisvinus vietai jau sudarytose grupėse vaikai gali būti priimti metų eigoje.

2. Pateikti šiuos dokumentus:
 vaiko gimimo liudijimo kopiją,
mokinio sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a).

3. Užpildyti:
pranešimą dėl pageidavimo lankyti Vilniaus ,,Vėrinėlio'' lopšelį-darželį >>.

4. Susipažinti ir pasirašyti:
informaciją apie asmens duomenų tvarkymą >>,
atmintinę tėvams.

 

VAIKŲ LANKANČIŲ DARŽELĮ PRIĖMIMO TVARKA

Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai", patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016
,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo":

80. Vaikai ugdyti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą nepriimami, jei turi užkrečiamųjų ligų ar kitų ūmių sveikatos sutrikimų požymių (karščiuoja, dūsta, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, turi nežinomos kilmės bėrimo elementų), taip pat turi utėlių ar glindų. 

81. Vaikui sunegalavus ugdymo proceso metu informuojami jo tėvai (globėjai, rūpintojai), o esant būtinumui nedelsiant kviečiama greitoji medicinos pagalba. Jei vaikui ugdymo proceso metu pasireiškė užkrečiamųjų ligų požymiai, jis izoliuojamas, kol jo tėvai (globėjai, rūpintojai) atvyks.