Siekiant įgyvendinti Vilniaus lopšelio-darželio ,,Vėrinėlis“ 2018-2022 m. strateginio plano tikslus,
vadovaujantis įstaigos patvirtinta ugdymo programa ,,Tautų vėrinukas‘‘, ,,Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa“
bei gerinant ugdymo kokybę atsižvelgiant į 2021 metais patirtus sunkumus, 2022 metams išsikeltos šios prioritetinės veiklos sritys:

1. IKT priemonių naudojimas gerinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę.

2. Sveikatai palankios ir saugios ugdymosi aplinkos kūrimas.

3. Vaikų pilietiškumo ugdymas.

2022 metų tikslas:

Gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę, kuriant sveikatai palankią, saugią, šiuolaikišką ugdymosi aplinką
bei ugdyti mažųjų vilniečių pilietinius jausmus gimtajam kraštui.