Siekiant gerinti ugdymo kokybę, bei atsižvelgiant į 2019 metų patirtus sunkumus,
2020 metais išsikeltos šios prioritetinės veiklos sritys:

1. Ugdymo individualizavimas ir diferencijavimas.

2. Švietimo pagalba specialiųjų poreikių vaikams.

3. Edukacinių erdvių kūrimas, metodinių priemonių plėtra.

4. Vaikų sveikatos saugojimas ir stiprinimas, sveiko gyvenimo būdo formavimas. 

2020 metų tikslas: 

Teikti kokybiškas švietimo paslaugas, orientuotas į individualius vaiko ugdymosi poreikius, gebėjimus, interesus, sukuriant palankią ugdymosi turinio įgyvendinimui pritaikytą, struktūruotą aplinką, padedančią skleistis kiekvieno ugdytinio asmenybės galioms.